Lynchburg Humane Society
Alzheimer's Association
YMCA
Rush Homes